חיפוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר

1. השימוש באתר www.giftsandlove.co.il כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן – “תקנון”).

2. בטרם הגלישה באתר יש לעיין בתקנון.

3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד

4. “האתר” כולל את אתר האינטרנט וכל השייך לו שכתובתו באינטרנט הינהwww.Giftsandlove.co.il וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו, כל כתובות הדוא”ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר, והשירותים המוצעים בו, השירותים הניתנים בו, התכנים, או כל מידע אחר, לרבות עיצוב האתר, עמודיו, פרסומיו וממשקיו, וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש, או עשויה להתקיים זכות קניין כלשהי.

5. כל הגולש ו/או עושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, בתכניו, לרבות צפייה או עיון, אף אם מידע זה הגיע אליו שלא על-ידי גלישה ישירה באתר, בין אם מידע זה עובד או שונה ובין אם לאו, יחשב בתנאי שימוש אלה “משתמש”.

6. האתר מופעל על ידי Gifts&Love (להלן – “מפעילת האתר”). מבלי לגרוע מהאמור להלן, כל הזכויות באתר הן של מפעיל האתר.

שם משפטי ש.ת.א יזמות ח.פ 558229555

7. מפעיל האתר רשאי, בכל עת, לערוך שינויים באתר, בתכניו, במוצריו ובמחיריהם, וכן בתנאי השימוש בו, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמשים. כל שינוי כאמור יהא תקף החל ממועד העלאתו לאתר, ובמקרה כאמור יהיו תנאי עסקאות שהושלמו טרם השינוי כפופות לתנאי השימוש אשר היו בתוקף בעת ביצוע העסקה.

השימוש באתר ורכישת מוצרים

8. האתר מהווה חנות אינטרנטית למכירת מתנות ומוצרים שונים (לעיל ולהלן – “החנות” ו/או “המוצרים”). משתמש המעוניין לרכוש מוצר כלשהו יידרש למלא טופס הזמנה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, למסור פרטים נכונים ומדויקים הנדרשים לביצוע העסקה והקשר עימו לרבות שם, טלפון, כתובת, דוא”ל ואמצעי תשלום (להלן – “הזמנה”). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בהזמנה הם נכונים ומדויקים. ההזמנה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. מפעיל האתר רשאי, בין היתר, שלא לטפל בהזמנות חלקיות, חסרות או חשודות ככוזבות לפי שיקול דעתו הבלעדי. מילוי טופס הזמנה על-ידי משתמש מהווה גם מתן הרשאה מטעם המשתמש למפעילת האתר להעביר פרטי המשתמש לגורמים הזקוקים למידע כאמור על מנת לבצע ו/או להשלים את העסקה על-פי ההזמנה.

9. תנאי סף לביצוע עסקאות באתר הוא כי המשתמש הוא בן 18 שנים ומעלה, או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין.

10. טופס ההזמנה יכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום וצורת הגבייה. מילוי טופס הזמנה מהווה הזמנת שירות מהאתר. מפעיל האתר איננו מחויב להתקשר עם כל משתמש שמילא הזמנה, ולכל מי שביקש להתקשר כאמור וסורב, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה, בשל כך.

11. ביצוע רכישות באתר אפשרי אך ורק באמצעות כרטיס חיוב. על כן, בעצם מילוי טופס הרשמה המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מחזיק כדין של כרטיס חיוב תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל : מאסטר-קארד, ויזה, אמריקן אקספרס, ורשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס החיוב כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. ביצוע התשלום באתר מבוצע בתקן SSL.

12. עצם מילוי טופס הזמנה מהווה גם הצהרה מטעם המשתמש לפיה כרטיס החיוב באמצעותו מבוצעת העסקה שייך למשתמש, או שהוא פועל תחת הרשאה מפורשת מטעם בעל הכרטיס, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי המשתמש מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס, וכי המשתמש הוא בן 18 שנים ומעלה, או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין.

13. מפעיל האתר אינו מתחייב כי בכל רגע נתון, כי כלל המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יהיו זמינים. במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מטעם מפעיל האתר לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין המשתמש באופן קבוע ומוחלט, מפעיל האתר מתחייב לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב. מעבר לביטול כאמור והשבת התמורה למשתמש אין ולא תהיה למשתמש כל עילה לקבלת פיצוי נוסף כלשהו.

14. כל משתמש אשר מילא טופס הזמנה, מאשר, כי הוא מעוניין לקבל ממפעיל האתר חומר אינפורמטיבי ופרסומי. חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי המשתמש ולא כחומר שנשלח על ידי מפעילת האתר ללא הזמנה. למשתמש תהיה זכות, בכל עת, להודיע למפעיל האתר במפורש, באמצעות שליחת הודעת דוא”ל לכתובת הדוא”ל של מפעילת האתר, על סירובו לקבל חומר נוסף.

האתר עשוי לכלול, בין היתר, מצביעים וקישורים שונים אל אתרים אחרים או אתרי משנה, שירותים הניתנים באתר או באתרי המשנה ומקורות מידע נוספים, אשר חלקם מועלה לאתר על-ידי גורמים נוספים מלבד מפעילת האתר, או עובדיה (להלן – “הקישורים”). על כן, מפעיל האתר אינו יכול לפקח ו/או לשלוט ו/או לתמוך על או בקישורים או במידע הניתן באמצעותם, ואינו מתחייב כי הקישורים יובילו את המשתמש לאתר פעיל, או לאתרי משנה פעילים.

15. כל משתמש מצהיר, כי לא ישתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעיל האתר על פי כל דין ו/או הסכם, במקרים בהם מפעיל האתר יחשוש כי שימוש של משתמש באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, מפעיל האתר רשאי (אך לא חייב) להתחקות אחר השימוש אותו יעשה באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר מפעיל האתר ימצא לנכון. המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי לפרסם, ו/או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושו באתר.

בעלות וזכויות יוצרים

16. כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של מפעיל האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש. שמו של מפעיל האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של מפעיל האתר, הינם קניינו הבלעדי.

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

17. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה. בנוסף, המשתמש מסכים לכך, שידוע לו שהוא עלול להינזק מעצם הגלישה באינטרנט, בין עקב נסיבות שבשליטת מפעיל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות טעויות אנוש, וכן ידוע לו שיתכנו תקלות, שיבושים, אובדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, מסכים המשתמש, כי אין מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעיל האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו, ובכל מקרה, המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרם לו עקב כך. למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ידוע למשתמש והוא מסכים כי מפעיל האתר עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותו לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי כלל המשתמשים, והמשתמש מצהיר ומתחייב כי אין לו התנגדות לכך.

כללי :

18. אתרGIFTS&LOVE הינו אתר ברשת האינטרנט, חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מכירת מוצרים שונים .

מדיניות שירותים ומחירים

19. סכום מינימום להזמנה באתר הינו מעל 99 ש”ח בלבד.

20. המשלוח יגיע ליעד המבוקש עד 8 שעות מרגע אישור ההזמנה בתנאי שבוצעה בשעות פעילות המוקד הטלפוני : ימים א-ה 9:00 עד 22:00, ימי ו’ ניתן לבצע רכישה און ליין באתר WWW.GIFTSANDLOVE.CO.IL עד שעה לפני כניסת שבת, המארז יסופק ביום ראשון עד השעה 16:00 בצהריים.

21. רכישת תמונת קנבאס/קולאז תסופק עד 72 שעות מרגע אישור ההזמנה בתנאי שבוצעה בשעות פעילות המוקד הטלפוני ימים א-ה 9:00 עד 22:00

22. רוכש אשר ביצע הזמנה ואשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך במידית לחברה באמצעות הטלפון וכן בהודעה בכתב.

23. ביטול העסקה יתאפשר תוך שעה אחת מרגע סליקת כרטיס האשראי בלבד .

]

24. במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וכן דמי סליקת אשראי אם נגבו.

25. בעת ביטול עסקה עקב אי עמידה בזמני המשלוח שהובטחו ללקוח בעת הרכישה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולא ייגבו דמי ביטול ,כספו של הלקוח יוחזר עד 8 ימי עבודה באמצעות ביטול מול חברת האשראי של הלקוח

26. החזרה או החלפה של מוצרים מוגבלת למוצרים שאינם מתכלים אפשרית תוך 5 ימים מיום קבלת המוצר ובתנאי שניתנה על כך הודעה מראש ובכתב ולא נעשה שימוש במוצר. במקרה של ביטול, המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ואין בו שום פגם.

27. מוצרי שוקולד,עציצים,פרחי סבון,תמונות קנבס אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה

28. דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר

29. במידה וקיים איסוף עצמי הלקוח לא יחויב על עלות דמי משלוח

תשלום בגין השירותים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי

30. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”רכוש” או “הסל שלי”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”סל שלי” לא כלול הוצאות משלוח.

31. מדיניות ביטול המוצרים היא עפ”י החוק להגנת הצרכן

דילוג לתוכן